Quay về Bạn đang ở trang: Home

QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CƠ SỞ GIÁO DỤC

QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CƠ SỞ GIÁO DỤC (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23  tháng 11  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tải tại đây

Xem tiếp...

Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường Trung học

Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường Trung học (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23  tháng 11  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tải tại đây

Xem tiếp...

Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23  tháng 11  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tải tại đây

Xem tiếp...

loading...