thứ 723062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tư vấn Cuộc sống Tư vấn chọn nghề

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Pháp, tiếng Pháp sư phạm năm 2013

Ngành Ngôn ngữ Pháp, tiếng Pháp sư phạm tuyển sinh khối D

Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Pháp, tiếng Pháp sư phạm. Điểm chuẩn các ngành này từ 13.5 đến 29 điểm.

Nên thi ngành Ngôn ngữ Pháp, tiếng Pháp sư phạm trường nào phù hợp với lực học của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Nhật, tiếng Nhật sư phạm năm 2013

Ngành Ngôn ngữ Nhật, tiếng Nhật sư phạm tuyển sinh khối D

Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Nhật, tiếng Nhật sư phạm. Điểm chuẩn các ngành này từ 20 đến 29.5 điểm.

Nên thi ngành Ngôn ngữ Nhật, tiếng Nhật sư phạm trường nào phù hợp với lực học của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Vật lí, Vật lí sư phạm, Vật lí kĩ thuật năm 2013

Ngành Vật lí, Vật lí sư phạm, Vật lí kĩ thuật tuyển sinh khối A, A1

Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Vật lí, Vật lí sư phạm, Vật lí kĩ thuật. Điểm chuẩn các ngành này từ 13 đến 22 điểm.

Bạn chọn trường nào để phù hợp với khả năng thi tuyển của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Trung, tiếng Trung sư phạm năm 2013

 Ngành Ngôn ngữ Trung, tiếng Trung sư phạm tuyển sinh khối D

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Trung, tiếng Trung sư phạm.  Điểm chuẩn các ngành này từ 13.5 đến 32 điểm.

Nên thi ngành Ngôn ngữ Trung, tiếng Trung sư phạm trường nào phù hợp với lực học của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Toán học, Toán học sư phạm, Toán ứng dụng năm 2013

 Ngành Toán học, Toán học sư phạm, Toán ứng dụng tuyển sinh khối A, A1, D1

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Toán học, Toán học sư phạm, Toán ứng dụng. Điểm chuẩn các ngành này từ 13 đến 24.5 điểm.

Bạn chọn trường nào để phù hợp với khả năng thi tuyển của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Nga, tiếng Nga sư phạm năm 2013

 Ngành Ngôn ngữ Nga, tiếng Nga sư phạm tuyển sinh khối D

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Nga, tiếng Nga sư phạm. Điểm chuẩn các ngành này từ 13.5 đến 31 điểm.

Nên thi ngành Ngôn ngữ Nga, tiếng Nga sư phạm trường nào phù hợp với lực học của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Công nghệ Sinh học, Công nghệ thực phẩm năm 2013

 Ngành Công nghệ Sinh học, Công nghệ thực phẩm tuyển sinh khối A, A1, B, D1

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Công nghệ Sinh học, Công nghệ thực phẩm. Điểm chuẩn các ngành này từ 13 đến 24 điểm.

Bạn chọn trường nào để phù hợp với khả năng thi tuyển của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Công tác xã hội, Xã hội học năm 2013

 Ngành Công tác xã hội, Xã hội học tuyển sinh khối C, D1

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Công tác xã hội, Xã hội học. Điểm chuẩn các ngành này từ 14 đến 22 điểm.

Nên thi ngành Công tác xã hội, Xã hội học trường nào phù hợp với lực học của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Vật liệu xây dựng, Xây dựng DD & CN năm 2013

 Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Vật liệu xây dựng, Xây dựng DD & CN tuyển sinh khối A, A1, V

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Vật liệu xây dựng, Xây dựng DD & CN. Điểm chuẩn các ngành này từ 13 đến 22 điểm.

Bạn chọn trường nào để phù hợp với khả năng thi tuyển của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Lịch sử, Lịch sử sư phạm năm 2013

 Ngành Lịch sử, Lịch sử sư phạm tuyển sinh khối C, D

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Lịch sử, Lịch sử sư phạm. Điểm chuẩn các ngành này từ 14 đến 19 điểm.

Nên thi ngành Lịch sử, Lịch sử sư phạm trường nào phù hợp với lực học của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành CNKT ôtô, CNKT nhiệt, Công nghệ chế tạo máy, Máy năm 2013

 Ngành CNKT ôtô, CNKT nhiệt, Công nghệ chế tạo máy, Máy tuyển sinh khối A, A1

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành CNKT ôtô, CNKT nhiệt, Công nghệ chế tạo máy, Máy. Điểm chuẩn các ngành này từ 13 đến 19.5 điểm.

Bạn chọn trường nào để phù hợp với khả năng thi tuyển của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Địa lí – Địa chât, Địa lí sư phạm năm 2013

 Ngành Địa lí – Địa chât, Địa lí sư phạm tuyển sinh khối A, A1, B, C, D

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Địa lí – Địa chât, Địa lí sư phạm. Điểm chuẩn các ngành này từ 13 đến 22.5 điểm.

Bạn chọn trường nào để phù hợp với khả năng thi tuyển của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Điện tử truyền thông, Truyền thông, Điều khiển và tự động hóa năm 2013

 Ngành Điện tử truyền thông, Truyền thông, Điều khiển và tự động hóa tuyển sinh khối A, A1, D1

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Điện tử truyền thông, Truyền thông, Điều khiển và tự động hóa. Điểm chuẩn các ngành này từ 13 đến 25 điểm.

Bạn chọn trường nào để phù hợp với khả năng thi tuyển của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Báo chí, Việt Nam học năm 2013

 Ngành Báo chí, Việt Nam học tuyển sinh khối C, D

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Báo chí, Việt Nam học. Điểm chuẩn các ngành này từ 13 đến 23 điểm.

Bạn chọn trường nào để phù hợp với khả năng thi tuyển của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Điện, điện tử năm 2013

 Ngành Điện, điện tử tuyển sinh khối A, A1, D1

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Điện, điện tử. Điểm chuẩn các ngành này từ 13 đến 24.5 điểm.

Bạn chọn trường nào để phù hợp với khả năng thi tuyển của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Văn học, Ngữ văn sư phạm, Ngôn ngữ học năm 2013

 Ngành Văn học, Ngữ văn sư phạm, Ngôn ngữ học tuyển sinh khối C, D

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Văn học, Ngữ văn sư phạm, Ngôn ngữ học. Điểm chuẩn các ngành này từ 13 đến 23.5 điểm.

Bạn chọn trường nào để phù hợp với khả năng thi tuyển của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Cơ khí, Cơ điện tử năm 2013

Ngành Cơ khí (gồm CNKT cơ khí, KT cơ khí), Cơ điện tử (gồm CNKT cơ điện tử, KT cơ điện tử, ...) tuyển sinh khối A, A1.

Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Cơ khí (gồm CNKT cơ khí, KT cơ khí), Cơ điện tử (gồm CNKT cơ điện tử, KT cơ điện tử, ...). Điểm chuẩn các ngành này từ 13 đến 23 điểm.

Bạn chọn trường nào để phù hợp với khả năng thi tuyển của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Sinh học, Sinh học sư phạm năm 2013

 Ngành Sinh học, Sinh học sư phạm tuyển sinh khối A, A1, B

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Sinh học, Sinh học sư phạm. Điểm chuẩn các ngành này từ 13 đến 22 điểm.

Bạn chọn trường nào để phù hợp với khả năng thi tuyển của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Y năm 2013

 Ngành Y tuyển sinh khối B là chính.

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Y. Điểm chuẩn các ngành này từ 14 đến 28 điểm.

Bạn chọn trường nào để phù hợp với khả năng thi tuyển của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Hóa học, Hóa học sư phạm năm 2013

Ngành Hóa học, Hóa học sư phạm tuyển sinh khối A, B

Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Hóa học, Hóa học sư phạm. Điểm chuẩn các ngành này từ 13 đến 24 điểm.

Bạn chọn trường nào để phù hợp với khả năng thi tuyển của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Luật năm 2013

 Ngành Luật tuyển sinh khối A, A1, C và D

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Luật. Điểm chuẩn các ngành này từ 13 đến 28.5 điểm.

Bạn chọn trường nào để phù hợp với khả năng thi tuyển của bạn?

Xem tiếp...

loading...