Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH Dowload Tiểu luận - luận văn Tiểu luận Trung cấp chính trị - Cao cấp chính trị (Phần 1)

Tiểu luận Trung cấp chính trị - Cao cấp chính trị (Phần 1)

Được đăng ngày Thứ ba, 16 Tháng 1 2018 22:38
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

(Bantintuvan.com): Bản Tin tư vấn giới thiệu các tiểu luận dành cho chương trình học lớp trung cấp chính tri, cao cấp chính trị. Phần 1 gồm 44 tiểu luận đã qua kiểm duyệt về nội dung. Được đánh giá tương đối cao tại các lớp học về lí luận chính trị. 44 tiểu luận này đều có định dạng word, bạn có thể xem, sửa nội dung.

 
Danh mục các đề tài tiểu luận 
 
(Chỉ nên sử dụng tài liệu để:Tham khảo kết quả nghiên cứu; Tham khảo phương pháp nghiên; 3. Tự học, tự nâng cao phẩm chất lí luận theo chủ nghĩa Mark - Lenin .... giúp trở thành con người XHCN từ đó góp phần xây dựng XHCN ở Việt Nam nhanh chóng cắt bỏ 2 chữ quá độ)
 
(TÀI LIỆU ĐÃ KIỂM DUYỆT NỘI DUNG)
 
 STT  Tên đề tài Số trang  Tải về  

 1


BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG 

33

 

Download

 

 

2

XỬ LÝ VI PHẠM VỀ THU, CHI TÀI CHÍNH CỦA HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ TOÁN TRƯỜNG THCS A, HUYỆN A, TỈNH ĐL 

22 

Download 

 


CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

26 

Download

 

NHỮNG BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH (Tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị)

24 

Download 

 

5

 

MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

17 

Download 

 

TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC – MỘT BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS XXX (Tốt nghiệp Trung cấp Chính trị)

 

26

 

Download

 

 

7

VAI TRÒ CỦA TRÍ TUỆ CẢM XÚC TRONG ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN

16

Download 

 

 

 

 

8

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN LÀ GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CAO CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TỰ DO CẠNH TRANH MÀ GIAI ĐOẠN TỘT CÙNG CỦA NÓ LÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC 

16 

Download 

 

9

 

LUẬN VỀ CẶP PHẠM TRÙ TẤT NHIÊN - NGẪU NHIÊN VÀ VẬN DỤNG VÀO TRONG NGHIÊN CỨU TOÁN HỌ 

35 

Download 

 

 10

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TÔN GIÁO VIỆT NAM 

26 

Download 

 

11

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN  xxx

(TN Trung cấp chính trị)

29 

Download 

 

 12

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG Ở XXX  TRONG THỜI KỲ MỚI

 (TN Trung cấp chính trị)

38 

Download 

 

 13

CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI 

18 

 Download

 

14 

QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI 

 22

Download

 

 

15

NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

                       31

Download

 

 

 

16 

 

CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở  XÃ ĐA MI – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

33 

 

Dowlnoad

 

 

17

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GI¸O DÔC Ở TRƯỜNG THCS TÂN LONG, HUYỆN NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG  TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

 

29

Download 

 

 

18

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN TRÀ MY  NHIỆM KỲ 2006 - 2010 

 

28

 

Download

 

19 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TẠI CHI BỘ GIÁO DỤC I THUỘC ĐẢNG BỘ XÃ ĐÔNG HIỆP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

29 

Download 

 

20 

GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT TRONG HỘI NGHỊ THI ĐUA Ở TRƯỜNG XXX

 

25

Download 

 

 21

 
VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC CÔNG VIỆC VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ

 

60

Download 

 

22 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở TRƯỜNG THCS XXX

 

23

Download 

 

 

23

TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC – MỘT BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS XXX

25 

 

Download

 

24 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

29 

Download 

 

25 

 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX - HUYỆN XXY - TỈNH XXZ

27 

Download 

 

26 

CẢI CÁC HÀNH CHÍNH Ở UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XXX THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

24 

Download 

 

 

27

GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG VI PHẠM QUY CHẾ CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS X 


20 

Download 

 

28 

NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG X 

25 

Download 

 

29 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG XXX TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 

25 

Download 

 

30

 

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG BỆNH VIỆN CÔNG LẬP Ở BỆNH VIỆN ĐA KHOA XXX,  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

 

42

Download 

 

 

31

 

CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHƯC CƠ SỞ ĐẢNG  xxx

39 

Download 

 

32 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG THCS HIỀN QUAN, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

52 

Download 

 

 

33

NÂNG  CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ xxx ….. - xxx

 

33

Download 

 

 

34

GIẢI PHÁP THEN CHỐT CỦA CHI ỦY TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG XXXXX

 

25

Download 

 

35

 

 CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ Ở ĐẢNG BỘ XÃ XXX - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

30 

 

Download

 

 

36

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  XXX – XXX – XXX

 

25

 

Download

 

37 

ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT DỘNG CỦA ĐOÀN TNCSHCM Ở THÀNH PHỐ XXXX, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ MỚI 

38 

Download 

 

 

38


NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CONG TÁC DÂN VẬN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS XXX XÃ XXX

28 

Download 

 

 

39

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ xxx-  TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

32 

 

Download

 

40 


ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ XXX - XXX TỪ NĂM 2003 ĐẾN NĂM 2012

29 

Download 

 

41 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC XM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY  

 

20

Download 

 

 

42

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ xxx THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.

 

32

Download 

 

43 

THỰC TRẠNGVÀ GIẢ PHÁP NHẰM TIẾP TỤC  THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” TẠI ĐẢNG BỘ XXX

 

27

Download 

 

 44

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI SƠN 

 26

Download 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...