Chủ nhật24062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tài liệu

Số: 14/2008/NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Xem tiếp...

Số: 13/2008/NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Chương III, IV)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xem tiếp...

Số: 1956/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” - Phần III

 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Xem tiếp...

Số: 13/2008/NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Chương II)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Xem tiếp...

Số: 1956/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” - Phần II

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Xem tiếp...

Số: 13/2008/NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Chương I)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Xem tiếp...

Số: 1956/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” - Phần I

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Xem tiếp...

Số: 05/2003/TTLT/BGD&ĐT-BNV-BTC MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON

Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Chỉ thị số 18/2001/CT-TTg ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách xây dựng đội ngũ nhà giáo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010;

Căn cứ Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non;

Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn một số chính sách phát triển giáo dục mầm non như sau:

Xem tiếp...

Số: 1400/QĐ-TTg đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020”

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Nghị định số 75/2006 NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Xem tiếp...

Số: 242-TB/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020

Tại phiên họp ngày 05/3/2009, sau khi nghe Ban Tuyên giáo trung ương báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết trung ương 2 (khóa VIII) về giáo dục và đào tạo (Tờ trình số 97/TTr/BTGTW, ngày 03/3/2009) và ý kiến của các bộ, ngành có liên quan, Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận:

Xem tiếp...

Chiến lược phát triển Giáo dục 2001 - 2010 (Phần VII)

Chiến lược phát triển Giáo dục 2001 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg

ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ)

Xem tiếp...

Số: 5000/TTg ây dựng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam đến năm 2020

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992;

Căn cứ Nghị quyết số 10/CP ngày 31/01/1997 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ hai (Khoá VIII) về giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Xem tiếp...

Chiến lược phát triển Giáo dục 2001 - 2010 (Phần VI)

Chiến lược phát triển Giáo dục 2001 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg

ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ)

Xem tiếp...

Số: 2021/QĐ-TTg Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chi tiết thi hành Nghị quyết số 35/2009/QH12

Về việc ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chi tiết thi hành Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Xem tiếp...

Chiến lược phát triển Giáo dục 2001 - 2010 (Phần V)

 

 

 

Chiến lược phát triển Giáo dục 2001 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg

ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ)

Xem tiếp...

Số: 1956/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” - Phần VI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Xem tiếp...

Chiến lược phát triển Giáo dục 2001 - 2010 (Phần IV)

Chiến lược phát triển Giáo dục 2001 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg

ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ)

Xem tiếp...

Số: 1956/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” - Phần V

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Xem tiếp...

Chiến lược phát triển Giáo dục 2001 - 2010 (Phần III)

Chiến lược phát triển Giáo dục 2001 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg

ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ)

Xem tiếp...

Số: 1956/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” - Phần IV

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Xem tiếp...

Chiến lược phát triển Giáo dục 2001 - 2010 (Phần II)

Chiến lược phát triển Giáo dục 2001 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg

ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ)

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...