Thứ 619082022

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home Tài liệu

Tuyển tập các bài tham luận phát biểu trong hội nghị, hội thảo, đại hội (Phần 11)

Tuyển tập các bài tham luận phát biểu trong hội nghị, hội thảo, đại hội (Phần 11)

Xem tiếp...

Tuyển tập các bài tham luận phát biểu trong hội nghị, hội thảo, đại hội (Phần 10)

Tuyển tập các bài tham luận phát biểu trong hội nghị, hội thảo, đại hội (Phần 10)

Tham luận, bài phát biểu, diễn văn, hội nghị, hội thảo

Xem tiếp...

Tuyển tập bài diễn văn phát biểu hay (Phần I)

Tuyển tập bài diễn văn phát biểu hay (Phần I)

 

Dưới đây là tuyển tập các bài diễn văn hay, các bài diễn văn được phát biểu tại các buổi lễ, Mitinh quan trong như: diễn văn khai giảng, diễn văn khai mạc hội thi, diễn văn khai mạc giải đấu, diễn văn chào mừng …. Các bài diễn văn có định dạng word có thể tải về sửa được để sử dụng.

Xem tiếp...

Tuyển tập bài phát biểu tham luận hay (Phần 19)

Tuyển tập bài phát biểu tham luận hay (Phần 19)

Xem tiếp...

Tuyển tập các tham luận chuyên môn trường học (Phần 3)

Tuyển tập các tham luận chuyên môn trường học (Phần 3)

Dưới đây là tham luận trong công tác chuyên môn, tham luận trong công tác bồi dưỡng HSG, quản lý lớp, quản lý trường … Các tham luận  định dạng word, do giáo viên viết để đọc báo cáo tham luận tại các hội nghị, hội thảo giáo dục

Tuyển tập các bài phát biểu hay trong hội nghị, hội thảo, diễn đàn (Phần 9)

- Dưới đây là tuyển tập các bài diễn văn hay, các bài phát biểu được phát biểu tại các buổi lễ, Mitinh quan trong như: phát biểu khai giảng, diễn văn khai mạc hội thi, diễn văn khai mạc giải đầu, diễn văn khai mạc hội nghị CBCC, diễn văn chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn …. Các bài diễn văn có định dạng word có thể tải về sửa được để sử dụng

Xem tiếp...

Tuyển tập các tham luận chuyên môn trường học (Phần 4) | Tuyển tập các tham luận chuyên môn trường học (Phần 4)

 

Tuyển tập các tham luận chuyên môn trường học (Phần 4)

 Dưới đây là tham luận trong công tác chuyên môn, tham luận trong công tác bồi dưỡng HSG, quản lý lớp, quản lý trường … Các tham luận  định dạng word, do giáo viên viết để đọc báo cáo tham luận tại các hội nghị, hội thảo giáo dục

 

Áp dụng: Tham khảo để viết tham luận trong các hội nghị, hội thảo về chuyên môn, quản lý nhà trường

 

Xem tiếp...

Tuyển tập các bài phát biểu hay trong hội nghị, hội thảo, diễn đàn (Phần 8)

- Dưới đây là tuyển tập các bài diễn văn hay, các bài phát biểu được phát biểu tại các buổi lễ, Mitinh quan trong như: phát biểu khai giảng, diễn văn khai mạc hội thi, diễn văn khai mạc giải đầu, diễn văn khai mạc hội nghị CBCC, diễn văn chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn …. Các bài diễn văn có định dạng word có thể tải về sửa được để sử dụng.

Xem tiếp...

Tuyển tập các tham luận phát biểu trong các hội nghị, đại hội (Phần 5)

Tuyển tập các tham luận phát biểu trong các hội nghị, đại hội (Phần 5)

Xem tiếp...

Tuyển tập các bài phát biểu hay trong hội nghị, hội thảo, diễn đàn (Phần 7)

Dưới đây là tuyển tập các bài diễn văn hay, các bài phát biểu được phát biểu tại các buổi lễ, Mitinh quan trong như: phát biểu khai giảng, diễn văn khai mạc hội thi, diễn văn khai mạc giải đầu, diễn văn khai mạc hội nghị CBCC, diễn văn chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn …. Các bài diễn văn có định dạng word có thể tải về sửa được để sử dụng.

Xem tiếp...

Tuyển tập tham luận trong công tác quản lí nhà trường (Phần I)

Tuyển tập tham luận trong công tác quản lí nhà trường (Phần I)

 

Dưới đây là tham luận trong công tác quản lí nhà trường. Tham luận  định dạng word, do giáo viên viết để đọc báo cáo tham luận.

 

Xem tiếp...

Tuyển tập bài diễn văn hay (Phần III)

Tuyển tập bài diễn văn hay (Phần III)

 

Xem tiếp...

Tuyển tập tham luận trong công tác quản lí nhà trường (Phần II)

Tuyển tập tham luận trong công tác quản lí nhà trường (Phần II)

Dưới đây là tham luận trong công tác quản lí nhà trường. Tham luận định dạng word, do giáo viên viết để đọc báo cáo tham luận.

Xem tiếp...

Tuyển tập bài diễn văn hay (Phần 4)

Tuyển tập bài diễn văn hay (Phần 4)

 

Xem tiếp...

Tuyển tập bài phát biểu của phụ huynh học sinh với nhà trường (Phần I)

Tuyển tập bài phát biểu của phụ huynh học sinh với nhà trường (Phần I)

Dưới đây là tuyển tập bài phát biểu của PHHS với nhà trường như: Bài phát biểu của PHHS ngày khai giảng, bài phát biểu của PHHS  ngày tổng kết năm, bài phát biểu của PHHS ngày 20-11, bài phát biểu của PHHS ngày lễ lớn …

Xem tiếp...

Tuyển tập các bài phát biểu hay trong hội nghị, hội thảo, diễn đàn (Phần 6)

Tuyển tập các bài phát biểu hay trong hội nghị, hội thảo, diễn đàn (Phần 6)

 

Xem tiếp...

Tuyển tập bài phát biểu của giáo viên, phụ huynh, học sinh trong các ngày lễ lớn của nhà trường (Phần I)

Tuyển tập bài phát biểu của giáo viên, phụ huynh, học sinh trong các ngày lễ lớn của nhà trường (Phần I)

Xem tiếp...

Tuyển tập tham luận trong công tác quản lí nhà trường (Phần 6)

Tuyển tập tham luận trong công tác quản lí nhà trường (Phần 5)

 

Dưới đây là tham luận trong công tác quản lí nhà trường. Tham luận  định dạng word, do giáo viên viết để đọc báo cáo tham luận.

 

Xem tiếp...

Tuyển tập tham luận trong công tác Đảng – Đoàn – Đội (Phần I)

Tuyển tập tham luận trong công tác Đảng – Đoàn – Đội (Phần I)

 

Dưới đây là tham luận trong công tác Đảng, tham luận trong công tác Đoàn, Đội …. Tham luận  định dạng word, do giáo viên viết để đọc báo cáo tham luận.

Tuyển tập tham luận trong công tác quản lí nhà trường (Phần 5)

Tuyển tập tham luận trong công tác quản lí nhà trường (Phần 5)

 

Dưới đây là tham luận trong công tác quản lí nhà trường. Tham luận  định dạng word, do giáo viên viết để đọc báo cáo tham luận.

Xem tiếp...

Tuyển tập tham luận trong công tác Đảng – Đoàn – Đội – Công đoàn(Phần 2)

Tuyển tập tham luận trong công tác Đảng – Đoàn – Đội – Công đoàn(Phần 2)

 

Xem tiếp...

loading...