Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông LỊCH SỬ Lịch sử Việt Nam (Từ 1919 đến 2000) Chuyên đề Lịch sử Việt nam (Từ năm 1919 đến năm 2000) - Phần I

Chuyên đề Lịch sử Việt nam (Từ năm 1919 đến năm 2000) - Phần I

Được đăng ngày Thứ năm, 14 Tháng 2 2013 00:28
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập câu hỏi dành cho ôn thi TN THPT, Cao đẳng, Đại học - Chuyên đề Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 - Phần I

Câu 1 : Pháp đã thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần hai tại Việt Nam như thế nào?

Câu 2: Hãy phân tích những biến đổi mới về giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ I ?

Câu 3: Hãy phân tích những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ I ?

Câu 4: Tình hình thế giới và Việt Nam sau chiến tranh thê giới thứ I (1918) đã tác động đến cách mạng Việt Nam như thế nào?

Câu 5: Sau chiến tranh thế giới thứ I đến đầu năm 1930, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở nước ta đã diễn ra như thế nào? Tại sao các phong trào đó đều lần lượt thất bại?

Câu 6: Sau chiến tranh thế giới thứ I, phong trào cách mạng Việt Nam (trong và ngoài nước) đã phát triển như thế nào?

Câu 7: Quá trình tìm đường cứu nước và vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng cho việc thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam?

Câu 8: Những nét chính về sự ra đời và quá trình phát triển từ “tự phát” đến “tự giác” của giai cấp công nhân Việt Nam. Vị trí của phong trào công nhân đối với sự ra đời của ĐCSVN đầu năm 1930?

Câu 9: Hoàn cảnh ra đời, nội dung hoạt động, vai trò và ý nghĩa của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Hội.

Câu 10: Nội dung cơ bản của tác phẩm “Đường Kách mệnh”.

Câu 11: Hoàn cảnh lịch sử, quá trình tìm đường cứu nước và đến với chủ nghĩa Marx Lenin của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Câu 12: Hãy trình bày hoàn cảnh và ý nghĩa sự ra đời của ba tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam.

Câu 13: Hãy trình bày quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1/1930).

Câu 14: Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (6/1/1930 - 8/2/1930). Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng.

Câu 15: Hãy phân tích tính đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 16: Tại sao nói sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu của lịch sử ?

Câu 17: Tại sao nói Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam ?

Câu 18: Hoàn cảnh lịch sử, diễn biến, ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930- 1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Câu 19: Chứng minh Xô Viết Nghệ Tĩnh là một chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Câu 20: Chứng minh phong trào cách mạng 1930 – 1931 là một phong trào cách mạng có tính chất quyết liệt và triệt để. 

Câu hỏi tham khảo

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...