thứ 723062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông SINH HỌC

Trắc nghiêm sinh học: Trắc nghiệm sinh thái học (Hệ sinh thái - Phần 2)

Trắc nghiệm sinh học: Phần Sinh thái học.  Dành cho ôn thi tốt nghiệp THPT, ôn thi ĐH-CĐ.

Nguồn: Sinhhoc101112 cung cấp

Để xem đáp án mỗi câu hỏi, bạn bấm vào nút có chữ Đáp án.

Click vào ghi nhớ xem những lưu ý về kiến thức đã test.

Nếu đã chắc chắn về kiến thức, bấm vào đây để thực hiện test online

Xem tiếp...

Trắc nghiêm sinh học: Trắc nghiệm sinh thái học (Hệ sinh thái - Phần 1)

Trắc nghiệm sinh học: Phần Sinh thái học.  Dành cho ôn thi tốt nghiệp THPT, ôn thi ĐH-CĐ.

Nguồn: Sinhhoc101112 cung cấp

Để xem đáp án mỗi câu hỏi, bạn bấm vào nút có chữ Đáp án.

Click vào ghi nhớ xem những lưu ý về kiến thức đã test.

Nếu đã chắc chắn về kiến thức, bấm vào đây để thực hiện test online

Xem tiếp...

Ebook Trắc nghiệm sinh học: Phần Sinh thái học

Ebook Trắc nghiệm sinh học: Phần Sinh thái học

 

Trắc nghiệm sinh học: Trắc nghiệm sinh thái học (Quần xã - phần 2)

Trắc nghiệm sinh học: Phần Sinh thái học.  Dành cho ôn thi tốt nghiệp THPT, ôn thi ĐH-CĐ.

Nguồn: Sinhhoc101112 cung cấp

Để xem đáp án mỗi câu hỏi, bạn bấm vào nút có chữ Đáp án.

Click vào ghi nhớ xem những lưu ý về kiến thức đã test.

Nếu đã chắc chắn về kiến thức, bấm vào đây để thực hiện test online

Xem tiếp...

Trắc nghiệm sinh học: Trắc nghiệm sinh thái học (Môi trường và các NTST - Phần 1)

TRẮC NGHIỆM SINH THÁI HỌC -  MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI

Trắc nghiệm sinh học: Phần Sinh thái học.  Dành cho ôn thi tốt nghiệp THPT, ôn thi ĐH-CĐ.

Nguồn: Sinhhoc101112 cung cấp

Để xem đáp án mỗi câu hỏi, bạn bấm vào nút có chữ Đáp án.

Click vào ghi nhớ xem những lưu ý về kiến thức đã test.

Nếu đã chắc chắn về kiến thức, bấm vào đây để thực hiện test online

Xem tiếp...

Trắc nghiệm sinh học: Trắc nghiệm sinh thái học (Quần xã - phần 1)

Trắc nghiệm sinh học: Phần Sinh thái học.  Dành cho ôn thi tốt nghiệp THPT, ôn thi ĐH-CĐ.

Nguồn: Sinhhoc101112 cung cấp

Để xem đáp án mỗi câu hỏi, bạn bấm vào nút có chữ Đáp án.

Click vào ghi nhớ xem những lưu ý về kiến thức đã test.

Nếu đã chắc chắn về kiến thức, bấm vào đây để thực hiện test online

Xem tiếp...

Trắc nghiệm sinh học: Phần vật chất di truyền cấp độ phân tử (gen- ADN)

Trắc nghiệm sinh học: Phần vật chất di truyền cấp độ phân tử (gen- ADN). Dành cho ôn thi tốt nghiệp THPT, ôn thi ĐH-CĐ.

Nguồn: Sinhhoc101112 cung cấp

Để xem đáp án mỗi câu hỏi, bạn bấm vào nút có chữ Đáp án

Xem tiếp...

Trắc nghiệm sinh học: Trắc nghiệm sinh thái học (Quần thể - phần 2)

Trắc nghiệm sinh học: Phần Sinh thái học.  Dành cho ôn thi tốt nghiệp THPT, ôn thi ĐH-CĐ.

Nguồn: Sinhhoc101112 cung cấp

Để xem đáp án mỗi câu hỏi, bạn bấm vào nút có chữ Đáp án.

Click vào ghi nhớ xem những lưu ý về kiến thức đã test.

Nếu đã chắc chắn về kiến thức, bấm vào đây để thực hiện test online

Xem tiếp...

Câu hỏi sách giáo khoa sinh học 10 và gợi ý trả lời (Bài 1 - Ban cơ bản)

Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Câu 1. Trình bày các đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống?
Câu 2. Trình bày khái quát nhất các khái niệm sau: mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái và Sinh quyển?
Câu 3. Tại sao lại gọi Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của các cơ thể sống?
Câu 4. Thế giới sống được tổ chức theo thứ bậc như thế nào?

 

Xem tiếp...

Trắc nghiệm sinh học: Trắc nghiệm sinh thái học (Quần thể - phần 1)

Trắc nghiệm sinh học: Phần Sinh thái học.  Dành cho ôn thi tốt nghiệp THPT, ôn thi ĐH-CĐ.

Nguồn: Sinhhoc101112 cung cấp

Để xem đáp án mỗi câu hỏi, bạn bấm vào nút có chữ Đáp án.

Click vào ghi nhớ xem những lưu ý về kiến thức đã test.

Nếu đã chắc chắn về kiến thức, bấm vào đây để thực hiện test online

Xem tiếp...

Một số câu hỏi và đáp án sinh học 10 (Tham khảo dùng kiểm tra 1 tiết HKII)

Mô tả: Một số câu hỏi và đáp án sinh học 10 (Tham khảo dùng kiểm tra 1 tiết HKII)

Phạm vi áp dụng: Kiểm tra sinh học - lớp 10, theo phân phối chương trình.

Bấm vào xem trả lời để xem gợi ý trả lời hoặc đáp án mỗi câu hỏi

Xem tiếp...

Trắc nghiệm sinh học: Trắc nghiệm sinh thái (Môi trường và các NTST - phần 3)

Trắc nghiệm sinh học: Phần Sinh thái học.  Dành cho ôn thi tốt nghiệp THPT, ôn thi ĐH-CĐ.

Nguồn: Sinhhoc101112 cung cấp

Để xem đáp án mỗi câu hỏi, bạn bấm vào nút có chữ Đáp án.

Click vào ghi nhớ xem những lưu ý về kiến thức đã test.

Nếu đã chắc chắn về kiến thức, bấm vào đây để thực hiện test online

Xem tiếp...

Một số câu hỏi Sinh học 11 có đáp án

Dưới đây là 1 số câu hỏi sinh học lớp 11 có đáp án, các câu hỏi dùng cho việc ôn tập kiểm tra học kỳ I môn SInh học khối 11.

Xem tiếp...

Trắc nghiệm sinh học: Trắc nghiệm sinh thái (Môi trường và các NTST - phần 2)

Trắc nghiệm sinh học: Phần Sinh thái học.  Dành cho ôn thi tốt nghiệp THPT, ôn thi ĐH-CĐ.

Nguồn: Sinhhoc101112 cung cấp

Để xem đáp án mỗi câu hỏi, bạn bấm vào nút có chữ Đáp án.

Click vào ghi nhớ xem những lưu ý về kiến thức đã test. Nếu đã chắc chắn về kiến thức, bấm vào đây để thực hiện test online

Xem tiếp...

loading...