Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông SINH HỌC

Cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể.

Hỏi: Nêu cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Nêu khái niệm kích thước quần thể và sự tăng trưởng kích thước quần thể trong điều kiện môi trường bị giới hạn và không bị giới hạn.

Hỏi: Nêu khái niệm kích thước quần thể và sự tăng trưởng kích thước quần thể trong điều kiện môi trường bị giới hạn và không bị giới hạn.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Sự phân bố cá thể của quần thể, một đặc trưng cơ bản của quần thể

Hỏi: Các cá thể trong quần thể có thể phân bố theo những kiểu nào? Ý nghĩa sinh của mỗi kiểu phân bố đó, lấy ví dụ minh họa.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Nêu một số đặc trưng cơ bản về cấu trúc của quần thể. Trong các đặc trưng đó, đặc trưng nào là cơ bản nhất. Tại sao?

Hỏi: Nêu một số đặc trưng cơ bản về cấu trúc của quần thể. Trong các đặc trưng đó, đặc trưng nào là cơ bản nhất. Tại sao?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Nhóm tuổi, một trong những đặc trưng cơ bản của quần thể

Hỏi: Thành phần nhóm tuổi của quần thể có thay đổi không, chịu ảnh hưởng của những yếu tồ nao? Ý nghĩa của cấu trúc thành phần của nhóm tuổi trong quần thể? Nghiên cứu thành phần nhóm tuổi của quần thể có ý nghĩa gì?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Quần thể là gì? Nêu các mối quan hệ sinh thái giữa các cá thể trong quần thể và ý nghĩa sinh thái của các quan hệ đó.

Hỏi: Quần thể là gì? Nêu các mối quan hệ sinh thái giữa các cá thể trong quần thể và ý nghĩa sinh thái của các quan hệ đó.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Tỉ lệ giới tính của quần thể

Hỏi: Tỉ lệ giới tính của quần thể là gỉ? Tỉ lệ giới tính trong quần thể có thay đổi không? Tỉ lệ giới tính chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào? Ý nghĩa của tỉ lệ giới tính? Lấy ví dụ minh họa.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Sự tự điều chỉnh số lượng cá thể trong quần thể, yếu tố đảm bảo sự cân bằng số lượng cá thể trong quần thể

Hỏi: Sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể là gì? Trạng thái cân bằng của quần thể  được hình thành bởi có chế nào?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Quần thể và các đặc trưng cơ bản của quần thể

Hỏi: Quần thể là gì? Quần thể có những đặc trương cơ bản nào?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

NGUYÊN NHÂN GÂY RA SỰ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ

Hỏi: NGUYÊN NHÂN GÂY RA SỰ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ, LẤY VÍ DỤ MINH HỌA.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Hỏi: Trình bày về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Sự biến động số lượng cá thể trong quần thể

Hỏi: Biến động số lượng cá thể trong quần thể là gì? Có những loại biến động nào, lấy ví dụ minh họa.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Quần thể sinh vật và quá trình hình thành quần thể

Hỏi: Quần thể sinh vật là gì? Quá trình hình thành quần thể sinh vật?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Sự tăng trưởng kích thước quần thể

Hỏi: Trình bày về sự tăng trưởng của quần thể và sự tăng trưởng quần thể người.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp 

Xem tiếp...

Tổng nhiệt hữu hiệu là gì?

Hỏi: Tổng nhiệt hữu hiệu là gì?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Kích thước tối thiểu, kích thước tối đa của quần thể - yếu tố đảm bảo sự tồn vong của quần thể

Hỏi: Kích thước tối thiểu, kích thước tối đa của quần thể là gì? Nếu kích thước vượt quá giới hạn  kích thước tối thiểu (hay tối đa) thì ảnh hưởng tới quần thể như thế nào? Giải thích.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Những qui luật sinh thái

Hỏi: Hãy trình bày những qui luật sinh thái cơ bản

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Kích thước quần thể và những nhân tố ảnh hưởng tới kích thước quần thể

Hỏi: Kích thước quần thể là gì? Những nhân tố ảnh hưởng tới kích thước quần thể?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Nêu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái (ánh sáng, nhiệt độ) lên cơ thể sinh vật và lấy một số ví dụ minh họa.

Hỏi: Trình bày về sự thích nghi của sinh vật với môi trường và Tổng nhiệt hữu hiệu.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Mật độ cá thể, đặc trưng cơ bản nhất của quần thể

Hỏi: Mật độ cá thể của quần thể là gì? Mật độ cá thể ảnh hưởng tới quần thể như thế nào? Mật độ cá thể của quần thể có ổn định không, tại sao?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Giới hạn sinh thái và ổ sinh thái

Hỏi: Trình bày và lấy ví dụ về giới hạn sinh thái và ổ sinh thái

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...