Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông SINH HỌC

Cơ chế phát sinh đột biến gen

Hỏi: Trình bày cơ chế phát sinh đột biến gen?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Đột biến lệch bội, các dạng đột biến lệch bội

Hỏi: Đột biến lệch bội là gì? Các dạng đột biến lệch bội?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong quá trình nhân đôi ADN

Hỏi: Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong quá trình nhân đôi ADN. Ý nghĩa quá trình nhân đôi ADN?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể là gì? Có mấy loại đột biến số lượng NST?

Hỏi: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể là gì? Có mấy loại đột biến số lượng NST?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Sự điều hoà hoạt động gen opêron Lac?

Hỏi: Sự điều hoà hoạt động gen opêron Lac (mô hình  của J.Mônô và F. Jacôp)

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Cơ chế đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Hỏi: Cơ chế đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Mô hình cấu trúc của opêron Lac (Vi khuẩn đường ruột E. Coli)?

Hỏi: Mô hình cấu trúc của opêron Lac (Vi khuẩn đường ruột E. Coli)?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể và các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Hỏi: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể và các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Điều hòa hoạt động gen là gì?

Hỏi: Điều hòa hoạt động gen là gì? Tại sao có sự điều hòa hoạt động gen? Đặc điểm điều hòa hoạt động gen?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Hình thái và cấu trúc nhiễm sắc thể ở Sinh vật nhân thực

Hỏi: Trình bày hình thái và cấu trúc nhiễm sắc thể ở Sinh vật nhân thực

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Trình bày cơ chế dịch mã (Tổng hợp prôtêin)

Hỏi: Trình bày cơ chế dịch mã (Tổng hợp prôtêin)

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Mô tả cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể

Hỏi: Mô tả cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Trình bày cơ chế phiên mã: (Tổng hợp ARN)

Trình bày cơ chế phiên mã: (Tổng hợp ARN)

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen?

Hỏi: Hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Cấu trúc và chức năng của các loại ARN?

Cấu trúc và chức năng của các loại ARN?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gen?

Hỏi:  Nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gen

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Vì sao mã di truyền là mã bộ ba?

Hỏi: Vì sao mã di truyền là mã bộ ba?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Đột biến gen là gì? Nêu các dạng động biến gen thường gặp và hậu quả của nó?

Hỏi: Đột biến gen là gì? Đặc điểm của đột biến gen? Nêu các dạng động biến gen thường gặp và hậu quả của nó?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Vì sao trong quá trình tái bản ADN, một mạch tổng hợp gián đoạn, một mạch tổng hợp liên tục?

Hỏi: Vì sao trong quá trình tái bản ADN, một mạch tổng hợp gián đoạn, một mạch tổng hợp liên tục?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Vai trò của polixom trong dịch mã?

Vai trò của polixom trong dịch mã?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Quá trình nhân đôi ADN (Tái bản ADN) diễn ra như thế nào?

Hỏi: Quá trình nhân đôi ADN (Tái bản ADN) diễn ra như thế nào?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...