Thứ 625052018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông LỊCH SỬ

Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam

Hỏi : Hãy trình bày hoàn cảnh và ý nghĩa sự ra đời của ba tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Quá trình tìm đường cứu nước và đến với chủ nghĩa Marx Lenin của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

Hỏi : Hoàn cảnh lịch sử, quá trình tìm đường cứu nước và đến với chủ nghĩa Marx Lenin của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Pháp khai thác thuộc địa lần hai tại Việt Nam

Hỏi : Pháp đã thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần hai tại Việt Nam như thế nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Tác phẩm “Đường Kách mệnh”

Hỏi : Nội dung cơ bản của tác phẩm “Đường Kách mệnh”.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Chủ trương chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang của Hội nghị TW Đảng VIII

Hỏi: Hội nghị TW Đảng VIII đã đề ra chủ trương chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang như thế nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và vai trò của Nguyễn Ái Quốc

Hỏi : Hoàn cảnh ra đời, nội dung hoạt động, vai trò và ý nghĩa của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Hội.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Hội nghị Lần VIII Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

Hỏi: Hãy trình bày sự hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Hội nghị Lần VIII Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Quá trình phát triển từ “tự phát” đến “tự giác” của giai cấp công nhân Việt Nam; Phong trào công nhân đối với sự ra đời của ĐCSVN

Hỏi : Những nét chính về sự ra đời và quá trình phát triển từ “tự phát” đến “tự giác” của giai cấp công nhân Việt Nam. Vị trí của phong trào công nhân đối với sự ra đời của ĐCSVN đầu năm 1930?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939

Hỏi: Trong hoàn cảnh lịch sử nào, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939 đã được triệu tập? Nội dung Hội nghị?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam

Hỏi : Quá trình tìm đường cứu nước và vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng cho việc thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Tình hình Đông Dương dưới ách thống trị của Nhật – Pháp

Hỏi: Hãy trình bày tình hình Đông Dương dưới ách thống trị của Nhật – Pháp

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ I

Hỏi : Sau chiến tranh thế giới thứ I, phong trào cách mạng Việt Nam (trong và ngoài nước) đã phát triển như thế nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là một cuộc vận động quần chúng hết sức rộng rãi

Hỏi: Chứng minh cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là một cuộc vận động quần chúng hết sức rộng rãi với những hình thức đấu tranh rất phong phú.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở nước ta

Hỏi : Sau chiến tranh thế giới thứ I đến đầu năm 1930, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở nước ta đã diễn ra như thế nào? Tại sao các phong trào đó đều lần lượt thất bại?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Chủ trương chỉ đạo chiến lược, sách lược, hình thức đấu tranh, hình thức tập hợp và lực lượng tham gia cách mạng thời kỳ 1936-1939

Hỏi: So với thời kì XVNT (1930 -1931), thời kì 1936 – 1939 khác nhau về chủ trương chỉ đạo chiến lược, sách lược, hình thức đấu tranh, hình thức tập hợp và lực lượng tham gia thế nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Tình hình thế giới và Việt Nam sau chiến tranh thê giới thứ I

Hỏi : Tình hình thế giới và Việt Nam sau chiến tranh thê giới thứ I (1918) đã tác động đến cách mạng Việt Nam như thế nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Tại sao Đảng ta chuyển hướng chỉ đạo chiến lược và sách lược trong thời gian 1936-1939

Hỏi: Tại sao Đảng ta chuyển hướng chỉ đạo chiến lược và sách lược trong thời gian 1936-1939? Kết quả, ý nghĩa?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ Nhất

Hỏi : Hãy phân tích những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ I?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Tình hình kinh tế – xã hội và văn hóa tư tưởng ở Việt Nam trong những năm 1936-1939.

Hỏi: Hãy phân tích tình hình kinh tế – xã hội và văn hóa tư tưởng ở Việt Nam trong những năm 1936-1939.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Những biến đổi mới về giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ I

Hỏi : Hãy phân tích những biến đổi mới về giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ I?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

So sánh Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị 10/1930.

Hỏi: So sánh Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị 10/1930.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...