Thứ 223072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông LỊCH SỬ

Trong thời gian 1939 – 1945, việc Đảng ta đã đặt ra nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu

Hỏi : Trong thời gian 1939 – 1945, việc Đảng ta đã đặt ra nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, có tác dụng đối với việc tập hợp, xây dựng lực lượng tiến lên giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám 1945 như thế nào ?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Cách mạng Việt Nam trong thời kì 1939 – 1945 phải đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu

Hỏi : Điều kiện lịch sử nào đã đòi hỏi cách mạng Việt Nam trong thời kì 1939 – 1945 phải đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu ?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Đảng ta chuyển hướng chỉ đạo chiến lược và sách lược trong thời gian 1936- 1939

Hỏi : Tại sao Đảng ta chuyển hướng chỉ đạo chiến lược và sách lược trong thời gian 1936- 1939? Kết quả, ý nghĩa?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Cao trào kháng Nhật cứu nước (tháng 3 đến tháng 8/1945).

Hỏi : Điều kiện lịch sử, sự phát triển và ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước (tháng 3 đến tháng 8/1945).

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Đường lối đổi mới xây dựng đất nước trong chặng đường đầu thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Hỏi : Đường lối đổi mới xây dựng đất nước trong chặng đường đầu thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra trong hoàn cảnh lịch sử nào ?

Trong bước đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nước ta đã đạt được những thành tựu và còn có những hạn chế gì?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

Hỏi : Nội dung cơ bản của chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 là một phong trào CM có tính chất quyết liệt và triệt để

Hỏi : Chứng minh phong trào cách mạng 1930 – 1931 là một phong trào cách mạng có tính chất quyết liệt và triệt để.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Quá trình xâm lược Đông Dương của phát xít Nhật

Hỏi : Hãy trình bày quá trình xâm lược Đông Dương của phát xít Nhật? Sau cuộc đảo chính ngày 9/3/1945, Nhật đã thi hành chính sách cai trị ở VN như thế nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Xô Viết Nghệ Tĩnh (XVNT) là một chính quyền của dân, do dân và vì dân

Hỏi : Chứng minh Xô Viết Nghệ Tĩnh là một chính quyền của dân, do dân và vì dân.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Quá trình ra đời, phát triển và vai trò của lực lượng vũ trang trong CMT8/1945

Hỏi : Quá trình ra đời, phát triển và vai trò của lực lượng vũ trang trong CMT8/1945?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Phong trào cách mạng 1930- 1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh

Hỏi : Hoàn cảnh lịch sử, diễn biến, ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930- 1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Xây dựng, phát triển và vai trò của lực lượng chính trị trong CM tháng Tám

Hỏi : Quá trình xây dựng, phát triển và vai trò của lực lượng chính trị trong CM tháng Tám.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

Hỏi : Tại sao nói Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam ?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Hội nghị TW Đảng VIII đã đề ra chủ trương chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang

Hỏi : Hội nghị TW Đảng VIII đã đề ra chủ trương chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang như thế nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) là một tất yếu của lịch sử

Hỏi : Tại sao nói sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu của lịch sử ?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Hội nghị Lần VIII Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

Hỏi : Hãy trình bày sự hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Hội nghị Lần VIII Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

Hỏi : Hãy phân tích tính đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939

Hỏi : Chứng minh cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là một cuộc vận động quần chúng hết sức rộng rãi với những hình thức đấu tranh rất phong phú.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (6/1/1930 - 8/2/1930)

Hỏi : Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (6/1/1930 - 8/2/1930). Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Luận cương chính trị do Hội nghị Trung ương Đảng thông qua vào tháng 10/1930

Hỏi : Hãy phân tích nội dung cơ bản Luận cương chính trị do Hội nghị Trung ương Đảng thông qua vào tháng 10/1930.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN)

Hỏi : Hãy trình bày quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1/1930).

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...