Thứ 223072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông LỊCH SỬ

Đại hội Đảng lần II (2/1951)

Hỏi : Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của Đại hội Đảng lần II (2/1951).

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950

Hỏi : Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Các giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam từ 1930 đến 1945

Hỏi : Hãy lập bảng tóm tắt các giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam từ 1930 đến 1945 theo nội dung sau: thời gian, nhiệm vụ – chủ trương – sách lược, hình thức tập hợp lực lượng, hình thức đấu tranh, lực lượng đấu tranh.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947

Hỏi : Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc Cách mạng tháng Tám 1945

Hỏi : Hãy phân tích để thấy rõ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc Cách mạng tháng Tám 1945

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Cuộc kháng chiến chống Pháp diễn ra trước tiên ở các đô thị

Hỏi : Tại sao cuộc kháng chiến chống Pháp lại diễn ra trước tiên ở các đô thị?

Diễn biến và tác dụng của các cuộc chiến đấu trong các đô thị.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám

Hỏi : Cách mạng tháng Tám đã để lại những bài học kinh nghiệm gì ?

Từ đó, hãy phân tích bài học kinh nghiệm về bạo lực cách mạng và khởi nghĩa vũ trang.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Đường lối chiến tranh nhân dân được Đảng ta đề ra từ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp

Hỏi : Hãy phân tích đường lối chiến tranh nhân dân được Đảng ta đề ra từ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp ?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Bài học về thời cơ của Cách mạng tháng Tám

Hỏi : Phân tích bài học về thời cơ của Cách mạng tháng Tám.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hỏi : Hãy phân tích nội dung, ý nghĩa Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Các nguyên nhân đưa CMT8/1945 đến thắng lợi

Hỏi : Nêu các nguyên nhân và nói rõ nguyên nhân nào là chủ yếu đã đưa CMT8/1945 đến thắng lợi?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Hoàn cảnh bùng nổ cuộc kháng chiến chống Pháp

Hỏi : Hãy trình bày hoàn cảnh bùng nổ cuộc kháng chiến chống Pháp.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám 1945

Hỏi : Hãy phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám 1945.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 và Tạm ước Việt – Pháp 14/9/1946

Hỏi : Vì sao ta ký với Pháp bản Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 và Tạm ước Việt – Pháp 14/9/1946? Nội dung và ý nghĩa của bản Hiệp định và Tạm ước đó ?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Bản “Tuyên ngôn độc lập” ngày 2/9/1945

Hỏi : Hãy phân tích bản “Tuyên ngôn độc lập” ngày 2/9/1945.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ

Hỏi : Hãy trình bày những nét chính về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ (từ 23/9/1945 đến trước ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946).

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Hỏi : Hãy trình bày sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ý nghĩa lịch sử của sự kiện.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Những chính sách và biện pháp bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng tháng Tám

Hỏi : Chính phủ ta đã thực hiện những chính sách và biện pháp nào để bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng tháng Tám ?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ở Thủ đô và toàn quốc

Hỏi : Hãy trình bày nguyên nhân bùng nổ và diễn biến của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ở Thủ đô và toàn quốc.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Sau khi thành lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”

Hỏi : Tại sao lại nói, sau khi thành lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Trong thời kì 1939 – 1945, nhân dân ta đã chuẩn bị tiến lên khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

Hỏi : Trong thời kì 1939 – 1945, nhân dân ta đã chuẩn bị tiến lên khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền như thế nào ?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...