Thứ 223072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông LỊCH SỬ

Mỹ xuống thang chiến tranh để đến bàn thương lượng ở Paris

Hỏi : Mỹ xuống thang chiến tranh để đến bàn thương lượng ở Paris như thế nào ?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Từ 1969 – 1973, miền Bắc đã khôi phục và phát triển kinh tế, chống chiến tranh phá hoại lần 2 và chi viện cho miền Nam

Hỏi : Từ 1969 – 1973, miền Bắc đã khôi phục và phát triển kinh tế, chống chiến tranh phá hoại lần 2 và chi viện cho miền Nam như thế nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Nhân dân miền Nam đã đấu tranh chống Mỹ – Diệm trong thời gian 1954 – 1960

Hỏi : Trong thời gian 1954 – 1960, nhân dân miền Nam đã đấu tranh chống Mỹ – Diệm như thế nào ?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Quân dân cả nước đã từng bước tiến lên đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”

Hỏi : Quân dân cả nước đã từng bước tiến lên đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ như thế nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Âm mưu và hành động của Mỹ – Diệm trong việc phá hoại Hiệp định Genève

Hỏi : Hãy cho biết âm mưu và hành động của Mỹ – Diệm trong việc phá hoại Hiệp định Genève, tiến hành xâm lược miền Nam.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Mỹ chuyển sang chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”

Hỏi : Vì sao Mỹ chuyển sang chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”?

Hãy trình bày và phân tích những âm mưu, thủ đoạn của Mỹ trong chiến lược đó.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng Lao động Việt Nam

Hỏi : Hoàn cảnh lịch sử và nội dung Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng Lao động VN.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần một, tiếp tục chi viện cho miền Nam (1965 – 1968)

Hỏi : Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần một, tiếp tục chi viện cho miền Nam (1965 – 1968) như thế nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Xây dựng CNXH ở miền Bắc từ năm 1954 đến 1965

Hỏi : 1.Hãy trình bày quá trình tiến lên xây dựng CNXH ở miền Bắc từ năm 1954 đến 1965.

2. Miền Bắc trong hơn 10 năm (1954 – 1965) được củng cố có tác động như thế nào đến cuộc đấu tranh ở miền Nam?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Cuộc chiến đấu của quân dân ta chống “chiến tranh cục bộ”

Hỏi : Cuộc chiến đấu của quân dân ta chống “chiến tranh cục bộ” (1965- 1968) đã diễn ra như thế nào ?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Các sự kiện chính trong giai đoạn 1946 – 1954

Hỏi : Hãy trình bày tóm tắt các sự kiện chính trong giai đoạn 1946 – 1954 theo thứ tự sau: thời gian – chủ trương, hoạt động của ta – âm mưu, biện pháp của Pháp

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

“Chiến tranh cục bộ” của Mỹ

Hỏi : Hãy trình bày nguyên nhân, âm mưu, thủ đoạn thực hiện “chiến tranh cục bộ” của Mỹ.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp

Hỏi : Hãy phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Quân dân miền Nam đã chiến đấu chống lại chiến lực “chiến tranh đặc biệt” và giành thắng lợi

Hỏi : Quân dân miền Nam đã chiến đấu chống lại chiến lực “chiến tranh đặc biệt” và giành thắng lợi như thế nào?

Ý nghĩa của cuộc chiến đấu của quân dân miền Nam chống lại “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Xây dựng hậu phương trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954)

Hỏi : Đảng ta đã xây dựng hậu phương trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954) như thế nào? Hãy phân tích tác dụng của vấn đề xây dựng hậu phương đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Đế quốc Mỹ thực hiện chiến lược “chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam

Hỏi : Tại sao đế quốc Mỹ thực hiện chiến lược “chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam? Am mưu và thủ đoạn của chiến lược “chiến tranh đặc biệt” là gì ?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Hiệp định Geneve

Hỏi : Hãy trình bày diễn biến, nội dung chủ yếu, ý nghĩa và hạn chế của Hiệp định Genève. Nội dung nào trong Hiệp định thể hiện thắng lợi lớn nhất của ta ?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

“Đồng khởi” (1959 - 1960) thắng lợi đã đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam nước ta

Hỏi : Giải thích vì sao “Đồng khởi” (1959 - 1960) thắng lợi đã đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam nước ta?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Hỏi : Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) ở miền Nam Việt Nam

Hỏi : Nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) ở miền Nam Việt Nam.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954

Hỏi : Chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...