Thứ 223072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông LỊCH SỬ

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Hỏi : Qua các kì Đại hội Đảng lần I, II, III, hãy chứng minh rằng sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam ?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Tính chủ động, liên tục và kiên quyết tiến công trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975

Hỏi : Tính chủ động, liên tục và kiên quyết tiến công trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã được thể hiện qua sự chỉ đạo chiến tranh của Đảng như thế nào?

Nêu ví dụ liên hệ với chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ để phân tích?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Mục tiêu: độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội

Hỏi : Từ 1930 – 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã thực hiện thắng lợi mục tiêu: độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội như thế nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

“Đẩy lùi kẻ địch từng bước, giành thắng lợi từng bước cho cách mạng, ..." - Lê Duẩn

Hỏi :  “Đẩy lùi kẻ địch từng bước, giành thắng lợi từng bước cho cách mạng, tiến lên đánh bại hẳn kẻ địch, giành thắng lợi hoàn toàn, đó là một qui luật đấu tranh cách mạng” (Lê Duẩn).

Qua từng bước phát triển và thắng lợi của cách mạng miền Nam và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta (từ tháng 7/1954 đến tháng 5/1975, anh (chị) hãy chứng minh nhận định trên

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Đường lối bạo lực cách mạng của Đảng

Hỏi : Từ 1930 – 1975, đường lối bạo lực cách mạng của Đảng đã được thể hiện như thế nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Vai trò của miền Bắc Việt Nam đối với thắng lợi của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975)

Hỏi : Phân tích vai trò của miền Bắc Việt Nam đối với thắng lợi của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975).

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Đảng và Bác đối với phong trào cách mạng Việt Nam

Hỏi : Vai trò lãnh đạo của Đảng và Bác đối với phong trào cách mạng Việt Nam

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Những thành tựu cơ bản trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc từ 1954 – 1975

Hỏi : Trong hơn 20 năm từ 1954 – 1975, miền Bắc đã đạt được những thành tựu cơ bản như thế nào trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ? Ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi trên đối với sự nghiệp cách mạng chung của cả nước.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Thống nhất đất nước ta về mặt Nhà nước từ sau Đại thắng Xuân 1975

Hỏi : Quá trình hoàn thành thống nhất đất nước ta về mặt Nhà nước đã diễn ra như thế nào từ sau Đại thắng Xuân 1975 ? Ý nghĩa của sự kiện lịch sử này?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (1954 – 1975)

Hỏi : Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (1954 – 1975) đã trải qua những thời kì lịch sử nào ? Nêu tóm tắt nhiệm vụ chính của những thời kì lịch sử đó.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta

Hỏi : Hãy phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Vấn đề thời cơ thuận lợi để phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền

Hỏi : 1/Đảng và Hồ Chủ tịch đã xác định như thế nào về vấn đề thời cơ thuận lợi để phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám 1945?

2/Vì sao nói đây là thời cơ ngàn năm có một?

3/ Hãy liên hệ với yếu tố thời cơ trong cuộc Tổng tiến công Xuân 1975 kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta (1954 – 1975)

Hỏi : Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta (1954 – 1975). Trong những nguyên nhân ấy, nguyên nhân nào là quan trọng nhất ? Vì sao?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền của nhân dân Việt Nam năm 1945

Hỏi : Cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền của nhân dân Việt Nam năm 1945 đã được chuẩn bị và diễn ra thắng lợi như thế nào ?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Sự lãnh đạo tài tình của Đảng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Hỏi : I. Phân tích sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975?

II. Phân tích nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng thể hiện tính chủ động, liên tục và kiên quyết tiến công trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975. Ví dụ liên hệ với chiến cục Đông Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ để phân tích?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Vai trò to lớn của Mặt trận Việt Minh trong quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam

Hỏi : Hãy phân tích vai trò to lớn của Mặt trận Việt Minh trong quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975

Hỏi : 1. Phân tích những điều kiện chín muồi đưa đến thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 ?

2. Trình bày những diễn biến cơ bản của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đó?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Các Mặt trận dân tộc thống nhất đối với cách mạng Việt Nam trong các thời kì cách mạng từ 1930 đến 1975

Hỏi : Hoàn cảnh ra đời và vai trò của các Mặt trận dân tộc thống nhất đối với cách mạng Việt Nam trong các thời kì cách mạng từ 1930 đến 1975.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Nội dung cơ bản của Hiệp định Paris

Hỏi : Hãy trình bày nội dung cơ bản của Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở VN? Thắng lợi lớn nhất trong Hiệp định Paris là gì? Ý nghĩa lịch sử của sự kiện trọng đại này?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử vĩ đại và có tính thời đại của nhân dân ta trong tiến trình cách mạng từ 1930 – 1975

Hỏi : Hãy khái quát những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử vĩ đại và có tính thời đại của nhân dân ta trong tiến trình cách mạng từ 1930 – 1975 ?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

Hỏi : Hoàn cảnh lịch sử nào đã đưa đến việc kí Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...