Thứ 519072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông LỊCH SỬ

Công cuộc cải tổ ở Liên Xô từ 1985-1991 và những hậu quả

Hỏi: Hãy trình bày công cuộc cải tổ ở Liên Xô từ 1985-1991 và những hậu quả của nó?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Những thành tựu cơ bản trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (từ 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX)

Hỏi: Những thành tựu cơ bản trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (từ 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX)

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Vai trò lãnh đạo của Đảng và Bác đối với phong trào cách mạng Việt Nam

Hỏi: Vai trò lãnh đạo của Đảng và Bác đối với phong trào cách mạng Việt Nam

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Hoàn cảnh ra đời, mục đích, nguyên tắc hoạt động và những cơ quan chính của Liên Hiệp Quốc

Hỏi: Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục đích, nguyên tắc hoạt động và những cơ quan  chính của Liên Hiệp Quốc?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)


Xem tiếp...

Quá trình hoàn thành thống nhất đất nước ta về mặt Nhà nước từ sau Đại thắng Xuân 1975

Hỏi: Quá trình hoàn thành thống nhất đất nước ta về mặt Nhà nước đã diễn ra như thế nào từ sau Đại thắng Xuân 1975 ? Ý nghĩa của sự kiện lịch sử này?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ 2

Hỏi: Trật tự thế giới mới được thiết lập sau chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào?

- Trật tự hai cực Yalta có những nét khác biệt gì so với các trật tự Versailles-Washington?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Các sự kiện chính ở hai miền Nam – Bắc Việt Nam trong giai đoạn 1954 – 1975

Hỏi : Hãy lập bảng tóm tắt các sự kiện chính ở hai miền Nam – Bắc Việt Nam trong giai đoạn 1954 – 1975 theo nội dung sau: thời gian, miền Nam, miền Bắc.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Chuyên đề Lịch sử Việt nam (Từ năm 1919 đến năm 2000) - Phần V

Tuyển tập câu hỏi dành cho ôn thi TN THPT, Cao đẳng, Đại học - Chuyên đề Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 - Phần V

Xem tiếp...

Các lần Đại hội đảng từ ngày thành lập cho đến năm 2001

Hỏi : Từ ngày thành lập cho đến năm 2001, Đảng ta đã tiến hành mấy lần Đại hội ?

Thời gian, địa điểm, nội dung cơ bản ?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Chuyên đề Lịch sử Việt nam (Từ năm 1919 đến năm 2000) - Phần IV

Tuyển tập câu hỏi dành cho ôn thi TN THPT, Cao đẳng, Đại học - Chuyên đề Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 - Phần IV

Xem tiếp...

“Đảng ta do Hồ Chủ Tịch sáng lập là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Marx Lenin với ...

Hỏi :  “Đảng ta do Hồ Chủ Tịch sáng lập là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Marx Lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước sôi nổi của nhân dân ta trong những năm 20 của thế kỷ này” (Lê Duẩn).

Xem tiếp...

Chuyên đề Lịch sử Việt nam (Từ năm 1919 đến năm 2000) - Phần III

Tuyển tập câu hỏi dành cho ôn thi TN THPT, Cao đẳng, Đại học - Chuyên đề Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 - Phần III

Xem tiếp...

Những chiến công vang dội của quân đội nhân dân Việt Nam

Hỏi : Hãy trình bày những chiến công vang dội của quân đội nhân dân Việt Nam. Nguyên nhân nào đã quyết định những chiến công oanh liệt đó?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Chuyên đề Lịch sử Việt nam (Từ năm 1919 đến năm 2000) - Phần II

Tuyển tập câu hỏi dành cho ôn thi TN THPT, Cao đẳng, Đại học - Chuyên đề Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 - Phần II

Xem tiếp...

Quá trình ra đời, phát triển và trưởng thành của quân đội nhân dân VN

Hỏi : Hãy trình bày quá trình ra đời, phát triển và trưởng thành của quân đội nhân dân VN

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Chuyên đề Lịch sử Việt nam (Từ năm 1919 đến năm 2000) - Phần I

Tuyển tập câu hỏi dành cho ôn thi TN THPT, Cao đẳng, Đại học - Chuyên đề Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 - Phần I

Xem tiếp...

Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Luận cương chính trị (1930), Đại hội lần II (2/1951) và Đại hội lần III (9/1960) ...

Hỏi : 1/Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Luận cương chính trị (1930), Đại hội lần II (2/1951) và Đại hội lần III (9/1960) của Đảng đã lần lượt đề ra đường lối nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam như thế nào?

Xem tiếp...

Thời cơ thuận lợi để phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám 1945

Hỏi: 1/ Đảng và Hồ Chủ tịch đã xác định như thế nào về vấn đề thời cơ thuận lợi để phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám 1945?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Thành công của Cách mạng tháng Tám, chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân 1975 là những mốc lớn, ...

Hỏi : Thành công của Cách mạng tháng Tám, chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân 1975 là những mốc lớn, đánh dấu những thắng lợi rực rỡ của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta trong vòng 30 năm qua (1945 – 1975). Anh (chị) hãy:

Xem tiếp...

Từ 1930 – 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã thực hiện thắng lợi mục tiêu: độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội

Hỏi: Từ 1930 – 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã thực hiện thắng lợi mục tiêu: độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội như thế nào?

 (Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại và Đại thắng mùa Xuân 1975 là các sự kiện lịch sử trọng đại

Hỏi : Đảng ta ra đời (2/1930), Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954 mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại và Đại thắng mùa Xuân 1975 là các sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu những chặng đường đấu tranh anh dũng, thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta.

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...