Thứ 519072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông LỊCH SỬ

Cách mạng Cu ba

Hỏi : Cách mạng Cu ba ? kết quả và ý nghĩa?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ la tinh

Hỏi : Quá trình phát triển và thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ la tinh? Hãy phân tích đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹlatinh?

 (Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Những nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng rồi sụp đổ của CNXH

Hỏi : Nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng rồi sụp đổ của CNXH? Anh, chị có nhận xét gì về sự sụp đổ đó?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Quá trình phát triển và thắng lợi của phong trào GPDT ở Châu Phi

Hỏi : Hãy trình bày quá trình phát triển và thắng lợi của phong trào GPDT ở Châu Phi? Hiện nay châu Phi còn gặp những khó khăn gì ? đặc điểm?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Công cuộc cải tổ ở Liên Xô

Hỏi : Công cuộc cải tổ ở Liên Xô từ 1985- 1991? Hậu quả của nó?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á

Hỏi : Hãy phân tích những đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô

Hỏi : Những thành tựu cơ bản trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (từ 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX)

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Bảng thống kê các nước tham gia khối ASEAN

Hỏi : Lập bảng thống kê các nước tham gia khối ASEAN theo nội dung sau: STT, tên nước, trước là thuộc địa của nước nào, thủ đô, ngày độc lập, ngày và nơi gia nhập ASEAN, vài nét về lịch sử từ 1945- năm 2000.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Liên Hiệp Quốc

Hỏi : Hãy trình bày hoàn cảnh ra đời, mục đích, nguyên tắc hoạt động và những cơ quan chính của Liên Hiệp Quốc.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Tổ chức ASEAN

Hỏi : Hãy trình bày những hiểu biết của mình về tổ chức ASEAN?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Sự hình thành trật tự thế giới mới; Phân biệt trật tự 2 cực Yalta - trật tự Versailles- Washington.

Hỏi : 1. Trật tự thế giới mới được thiết lập sau chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào? Trật tự hai cực Yalta có những nét khác biệt gì so với các trật tự Versailles- Washington? (Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Các nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai

Hỏi : Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á có những biến đổi như thế nào? Trong những biến đổi đó biến đổi nào quan trọng nhất? Vì sao?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Đôi nét về cuộc cách mạng KH- CN lần thứ 2

Hỏi: Trình bày những hiểu biết của mình về cuộc cách mạng KH- CN (Nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật lần thứ hai; Các giai đoạn phát triển của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật?, Trong suốt quá trình phát triển của lịch sử xã hội trên các lĩnh vức khoa học kỹ thuật, nhân loại đã trải qua các cuộc cách mạng lớn nào? so với cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, cuộc cách mạng KH- KT hiện nay cá những điểm nào khác nhau cơ bản gì? Nội dung ? thành tựu ?Tác động và xu thê toàn cầu hoá của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ ?)

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Cách mạng Campuchia từ 1945 đến năm 2000

Hỏi : Trình bày tiến trình của cách mạng Campuchia từ 1945 đến năm 2000?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Đặc điểm, xu thế và nhân tố phát triển của trật tự thế giới mới

Hỏi: Đặc điểm, xu thế và nhân tố phát triển của trật tự thế giới mới đã hình thành như thế nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Các giai đoạn phát triển của cách mạng Lào

Hỏi : Hãy khái quát các giai đoạn phát triển của cách mạng Lào (1945- 1975) và trình bày ý nghĩa của những thắng lợi trong các giai đoạn đó?

Nêu các sự kiện lịch sử thể hiện sự phối hợp chiến đấu giữa VN và Lào.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Trật tự hai cực Yalta sụp đổ như thế nào?

Hỏi: Trật tự hai cực Yalta sụp đổ như thế nào? (Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Trung Quốc từ 1978 đến năm 2000

Hỏi : Tình hình Trung Quốc từ 1978 đến năm 2000?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Mục tiêu của chiến tranh lạnh?

Hòi: Mỹ phát động “chiến tranh lạnh” nhằm mục tiêu gì ?  Mỹ phát động “chiến tranh lạnh” như thế nào? (Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc

Hỏi : Cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc (1946- 1949) diễn ra như thế nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Những nét lớn về chính sách đối và đối ngoại của Nhật từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến năm 2000

Hỏi: Hãy trình bày những nét lớn về chính sách đối và đối ngoại của Nhật từ sau  chiến tranh thế giới thứ II đến năm 2000. (Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...