Thứ 519072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông LỊCH SỬ

Nội dung cơ bản Luận cương chính trị do Hội nghị Trung ương Đảng thông qua vào tháng 10/1930.

Hỏi: Hãy phân tích nội dung cơ bản Luận cương chính trị do Hội nghị Trung ương Đảng thông qua vào tháng 10/1930.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 là một phong trào cách mạng có tính chất quyết liệt và triệt để.

Hỏi: Chứng minh phong trào cách mạng 1930 – 1931 là một phong trào cách mạng có tính chất quyết liệt và triệt để.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Nội dung cơ bản của tác phẩm “Đường Kách mệnh”.

Hỏi: Nội dung cơ bản của tác phẩm “Đường Kách mệnh”.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Xô Viết Nghệ Tĩnh là một chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Hỏi: Chứng minh Xô Viết Nghệ Tĩnh là một chính quyền của dân, do dân và vì dân.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Ý nghĩa của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Hỏi: Hoàn cảnh ra đời, nội dung hoạt động, vai trò và ý nghĩa của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Hội.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Hỏi: Hoàn cảnh lịch sử, diễn biến, ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Vị trí của phong trào công nhân đối với sự ra đời của ĐCSVN đầu năm 1930

Hỏi: Những nét chính về sự ra đời và quá trình phát triển từ “tự phát” đến “tự giác” của giai cấp công nhân Việt Nam. Vị trí của phong trào công nhân đối với sự ra đời của ĐCSVN đầu năm 1930?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam?

Hỏi: Tại sao nói Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt  Nam?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Quá trình tìm đường cứu nước và vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng cho việc thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam

Hỏi: Quá trình tìm đường cứu nước và vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng cho việc thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu của lịch sử

Hỏi: Tại sao nói sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu của lịch sử ?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Sự phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới lần thứ I

Hỏi: Sau chiến tranh thế giới thứ I, phong trào cách mạng Việt Nam (trong và ngoài nước) đã phát triển như thế nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Tính đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt

Hỏi: Hãy phân tích tính đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở nước ta đã diễn ra như thế nào?

Hỏi: Sau chiến tranh thế giới thứ I đến đầu năm 1930, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở nước ta đã diễn ra như thế nào? Tại sao các phong trào đó đều lần lượt thất bại?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng CSVN

Hỏi: Trình bày  hoàn cảnh lịch sử và nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (6/1/1930 - 8/2/1930). Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Sự tác động của thế giới tới cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới lần thứ I

Hỏi: Tình hình thế giới và Việt Nam sau chiến tranh thê giới thứ I (1918) đã tác động đến cách mạng Việt Nam như thế nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Hỏi: Hãy trình bày quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1/1930).

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ I

Hỏi: Hãy phân tích những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam từ sau  chiến tranh thế giới thứ I?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Hoàn cảnh và ý nghĩa sự ra đời của ba tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam.

Hỏi: Hãy trình bày hoàn cảnh và ý nghĩa sự ra đời của ba tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Những biến đổi mới về giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ I

Hỏi: Hãy phân tích những biến đổi mới về giai cấp trong xã hội Việt Nam sau  chiến tranh thế giới thứ I?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Quá trình tìm đường cứu nước và đến với chủ nghĩa Marx Lenin của Nguyễn Ái Quốc

Hỏi: Hoàn cảnh lịch sử, quá trình tìm đường cứu nước và đến với chủ nghĩa Marx Lenin của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Chương trình khai thác thuộc địa lần 2 của Pháp tại Việt Nam

Hỏi: Pháp đã thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần hai tại Việt Nam như thế nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

loading...