thứ 723062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Địa lí

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ và phân tích cơ cấu vận chuyển hành khách của các phương tiện giao thông vận tải

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về số lượng hành khách vận chuyển phân theo phương tiện, hãy vẽ biểu đồ và phân tích cơ cấu vận chuyển hành khách của các phương tiện giao thông vận tải nước ta trong những 1995 và 2001.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: phân tích cơ cấu vận chuyển hàng hoá và hành khách của các phương tiện giao thông vận tải nước ta trong những năm 1995 và 2001.

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về cơ cấu vận chuyển hàng hoá và cơ cấu số lượng hành khách phân theo phương tiện, hãy phân tích cơ cấu vận chuyển hàng hoá và hành khách của các phương tiện giao thông vận tải nước ta trong những năm 1995 và 2001.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ kết hợp và phân tích tình hình sản xuất cây cà phê của nước ta trong thời gian từ 1985 tới 2001.

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về diện tích và sản lượng cà phê nhân nhân dưới đây hãy vẽ biểu đồ kết hợp và phân tích tình hình sản xuất cây cà phê của nước ta trong thời gian từ 1985 tới 2001.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ công nghiệp nước ta trong các năm 1977, 1992 và 1999

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về giá trị công nghiệp phân theo các vùng lãnh thổ, hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ công nghiệp nước ta trong các năm 1977, 1992 và 1999.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Vẽ biểu đồ và nhận xét diện tích và sản lượng cây lạc nước ta trong thời gian từ 1985 đến 2001.

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Vẽ biểu đồ và nhận xét diện tích và sản lượng cây lạc nước ta trong thời gian từ 1985 đến 2001. Từ biểu đồ đã vẽ và bảng số liệu hãy nhận xét sự phát triển của cây lạc trong thời gian nói trên.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ về một số chỉ tiêu chính về sản xuất công nghiệp của trung tâm công nghiệp

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về một số chỉ tiêu chính về sản xuất công nghiệp của trung tâm công nghiệp Hà Nội và trung tâm công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh năm 1999 (% so với cả nước).

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Vẽ biểu đồ và nhận xét tình hình biến động của diện tích cây công nghiệp hàng năm, lâu năm của nước ta trong thời gian từ 1990 đến 2001.

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Vẽ biểu đồ và nhận xét tình hình biến động của diện tích cây công nghiệp hàng năm, lâu năm của nước ta trong thời gian từ 1990 đến 2001.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ công nghiệp nước ta

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về giá trị công nghiệp phân theo các vùng lãnh thổ, hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ công nghiệp nước ta trong thời gian 1977, 1992 và 1999.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Vẽ và nhận xét tình hình phát triển của đàn trâu bò của nước ta trong thời gian 1980 tới 1998

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Vẽ và nhận xét tình hình phát triển của đàn trâu bò của nước ta trong thời gian 1980 tới 1998 theo bảng số liệu dưới đây. Từ biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét và rút ra các kết luận cần thiết.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ và nhận xét sự thay đổi cơ cấu công nghiệp nước ta

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về cơ cấu công nghiệp nước ta phân theo hai nhóm ngành công nghiệp A và B. Từ bảng số liệu hãy vẽ biểu đồ và nhận xét sự thay đổi cơ cấu công nghiệp nước ta trong thời gian nói trên. (Đơn vị %.)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Vẽ và nhận xét tình hình phát triển của đàn trâu bò của nước ta năm 2001.

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Vẽ và nhận xét tình hình phát triển của đàn trâu bò của nước ta năm 2001. Từ biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét và rút ra các kết luận cần thiết.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ về diện tích cho sản phẩm và sản lượng cây cao su của hai vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về diện tích và sản lượng cao su mủ khô dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thể hiện vị trí của hai vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên trong diện tích cho sản phẩm và sản lượng cây cao su của nước ta năm 1985 và 1992.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Vẽ và nhận xét biểu đồ diện tích và sản lượng nuôi trồng thuỷ, hải sản của nước ta năm 1990 và 2004.

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Vẽ và nhận xét biểu đồ diện tích và sản lượng nuôi trồng thuỷ, hải sản của nước ta năm 1990 và 2004. Từ biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét và rút ra các kết luận cần thiết.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ thể hiện vị trí của hai vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên trong sản xuất cà phê của nước ta

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về diện tích và sản lượng cà phê nhân dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thể hiện vị trí của hai vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên trong sản xuất cà phê của nước ta năm 1985, 1992. Từ biểu đồ đã vẽ và bảng số liệu hãy nhận xét tình hình sản xuất cà phê nước ta trong thời gian 1985 - 1992.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Vẽ và nhận xét biểu đồ diện tích và sản lượng nuôi trồng thuỷ, hải sản của nước ta năm 2001 phân theo vùng

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Vẽ và nhận xét biểu đồ diện tích và sản lượng nuôi trồng thuỷ, hải sản của nước ta năm 2001 phân theo vùng. Từ biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét và rút ra các kết luận cần thiết.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ hình cột và phân tích tính hình phát triển của ngành mía đuờng nước ta

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về diện tích mía và sản lượng đường mật và đường kết tinh trong thời gian 1995 -2000. Hãy vẽ biểu đồ hình cột và phân tích tính hình phát triển của ngành mía đuờng nước ta trong thời gian nói trên.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ và nhận xét biểu đồ cơ cấu diện tích nuôi trồng thuỷ, hải sản phân theo các vùng

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Hãy vẽ và nhận xét biểu đồ cơ cấu diện tích nuôi trồng thuỷ, hải sản phân theo các vùng Duyên hải miền Trung, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu long và các vùng khác.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: phân tích tính hình phát triển của cây công nghiệp lâu năm nước ta trong thời gian 1990-2001

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về diện tích và sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta trong thời gian 1990-2001. Hãy phân tích tính hình phát triển của cây công nghiệp lâu năm nước ta trong thời gian trên.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ và nhận xét đồ thị sản lượng lúa, bình quân sản lượng lúa tính theo đầu người và dân số của nước ta trong thời gian từ 1975 đến 2001.

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Từ bảng số liệu dưới đây hãy vẽ và nhận xét đồ thị sản lượng lúa, bình quân sản lượng lúa tính theo đầu người và dân số của nước ta trong thời gian từ 1975 đến 2001.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ đồ thị và nhận xét tình hình phát triển của cây công nghiệp lâu năm của nước ta trong thời gian 1990 đến 2001

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng diện tích của một số cây công nghiệp lâu năm dưới đây, hãy vẽ đồ thị và nhận xét tình hình phát triển của cây công nghiệp lâu năm của nước ta trong thời gian 1990 đến 2001.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ cơ cấu sản lượng lúa phân theo các vùng, nhận xét và giải thích sự phân bố cây lúa nước ta

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về sản lượng lúa nước ta năm 1995- 2000, hãy vẽ biểu đồ cơ cấu sản lượng lúa phân theo:vùng Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long và cácvùng khác.

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...