Thứ 423052018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tài liệu Hồ sơ - biểu mẫu Mẫu di chúc - thừa kế

Mẫu di chúc - thừa kế

Được đăng ngày Thứ hai, 04 Tháng 3 2013 13:51
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là các Mẫu di chúc - thừa kế nằm trong tập hồ sơ thừa kế hoặc từ chối thừa kế. Gồm các biểu mẫu di chúc, việc chứng thực cấp xã, phường, quận... biên bản thừa nhận, phân chia tài sản, từ chối nhận tài sản, tường trình quan hệ thân nhân ....

Tải các biểu mẫu theo đường link dưới

 1. Mẫu di chúc 1

2. Mẫu di chúc 2

3. Mẫu di chúc 3

4. Mẫu di chúc 4

5. Mẫu di chúc 5

6. Mẫu di chúc 6

7. Mẫu di chúc 7

8. Mẫu di chúc 8

9. Mẫu di chúc 9

10. Mẫu di chúc 10

11. Mẫu di chúc 11

12. Mẫu di chúc 12

13. Mẫu di chúc 13

14. Mẫu di chúc 14

15. Mẫu di chúc 15

16. Mẫu văn bản sửa đối di chúc

17. Mẫu thỏa thuận chia tài sản thừa kế

18. Từ chối nhận tài sản

19. Từ chối nhận tài sản tại xã-phường

20. Yêu cầu chứng nhận di chúc

21. Văn bản ủy quyền thừa kế

22. Văn bản ủy quyền thừa kế 2

23. Văn bản ủy quyền thừa kế 3

24. Từ chối hưởng thừa kế

25. Mẫu giấy nhận giữ di chúc

26. Mẫu giấy nhận giữ di chúc 2

27. Mẫu giấy ủy quyền cho

28. Mẫu văn bản nhận tài sản thừa kế

29. Mẫu văn bản từ chối nhận thừa kế 2

30. Mẫu phân chia tài sản thừa kế

31. Mẫu từ chối nhận thừa kế 2

Các mẫu về thủ tục nhận thừa kế

1. Mẫu công văn xin niêm yết tài sản

2. Mẫu phiếu yêu cầu chứng nhận di chúc

3. Mẫu Biên bản niêm yết phân chia di sản thừa kế

4. Di chúc

 

5. Mẫu công văn xin niêm yết thông báo  chia tài sản thừa kế

6. Mẫu văn bản hủy văn bản nhận di chúc

7. Mẫu văn bản hủy văn bản khai tài sản thừa kế

8. Mẫu văn bản ủy thác niêm yết

9. Mẫu văn bản từ chối nhận

10. Mẫu tường trình về quan hệ thân nhân

11. Mẫu tường trình về quan hệ thân nhân có di chúc

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...