Thứ 625052018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Hóa học Hóa hoc 12 Este -Lipit Phương pháp giải bài tập phần Este - Lipit

Phương pháp giải bài tập phần Este - Lipit

Được đăng ngày Thứ hai, 14 Tháng 1 2013 14:03
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

I. Lí thuyết cơ bản

Xem tại đây: Este - Lipit - Chất giặt rửa

II. Các dạng bài tập:

1. Tìm CTPT dựa vào phản ứng cháy

 2. Tìm CTCT thu gọn của các đồng phân este

3. Tìm CTCT của este dựa vào phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm

4. Xác định chỉ số axit, chỉ số xà phòng hóa:

5. Hỗn hợp este và axit cacboxylic tác dụng với dung dịch kiềm

6. Bài tập tổng hợp

III. Nhận dạng bài tập 

1. Este no đơn chức: Đốt cháy một este mà thu được nCO2 = nH2O thì este đó là este no đơn chức

2. Xác định công thức cấu tạo este hữu cơ đơn chức

 Este đơn chức có CTPT là : CxHyO2 R-COOR’ ĐK : y≤2x

 Ta có 12x + y + 32 = R + R’ + 44.

 Khi giải bài toán về este ta thường sử dụng cả hai công thức trên.

 - Công thức CxHyO2 dùng để đốt cháy .

3.Cho hai chất hữu cơ đơn chức (mạch hở) tác dụng với kiềm tạo ra

a. Hai muối và một ancol thì 2 chất hữu cơ đó có thể là:

RCOOR'  và R1 COOR' (1) hoặc RCOOR'  và R1 COOH (2)

- nancol = nNaOH  hai chất hữu cơ đó công thức tổng quát (1)

- nancol < nNaOH hai chất hữu cơ đó công thức tổng quát (2)

 b. Một muối và một ancol thì hai chất hữu cơ đó có thể là:

 - Một este và một ancol có gốc hidrocacbon giống rượu trong este:  RCOOR1 và R1OH

 - Một este và một axit có gốc hidrocacbon giống trong este:  RCOOR1 và RCOOH

 - Một axit và một ancol.

c. Một muối và hai ancol có khả năng hai chất hữu cơ đó là:

RCOOR'  và R1COOR"  hoặc RCOOR'  và R"OH

4. Xác định công thức cấu tạo este hữu cơ hai chức:

a. Một ancol và hai muối:

  nOH- = 2neste= Σnmuối; nancol = neste

b. Hai ancol và một muối:

nOH- = 2nmuối = 2neste; nOH- = 2Σnrượu

5. Chú ý khi xác định công thức cấu tạo của este:

- Tỉ lệ mol: nNaOH/neste = số nhóm chức este.

- Cho phản ứng: Este + NaOH vec{t0} Muối + Rượu

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: meste + mNaOH = mmuối + mrượu

Cô cạn dung dịch sau phản ứng được chất rắn khan, chú ý đến lượng NaOH còn dư hay không.

 6. Một số este khi thuỷ phân không tạo ancol

- Este + NaOH →→ 1 muối + 1 anđehit este này khi phản ứng với dd NaOH tạo ra rượu có nhóm -OH liên kết trên cacbon mang nối đôi bậc 1, không bền đồng phân hóa tạo ra anđehit.

 VD: R-COOCH=CH2 + NaOH → R-COONa + CH2=CH-OH (Đồng phân hóa tạo andehit)

Nhà giáo Mai Văn Hóa

CTV Bản tin tư vấn - Phụ trách chuyên mục Hóa học

Tài liệu mang tính tham khảo

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...